Here Is The Official Trailer Of 'Hai Apna Dil Toh Awara'Directed by Monjoy Joy Mukerji, 'Hai Apna Dil Toh Awara' stars Tony Singh, Pooja Mehta, Rikki Dalwani, Sanya Dalwani, Nilesh Lalwani, Herry Tagiri, Sareh Far, Sahil Anand, Niyati Joshi, Vikram Kochher, Divya Choksey and Jayaka Yagnik.

'Hai Apna Dil Toh Awara' is slated to release on 24th June, 2016.[video source - youtube]

- BTM

Comments